Lego Star Wars: The Complete Saga

Od ponad 20 lat kloc­ki Lego prze­ni­ka­ją do świa­ta elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ki, dostar­cza­jąc fanom gier nowych tytu­łów. W 2007 roku wyda­no „Lego Star Wars: The Com­ple­te Saga”, a więc pro­duk­cję, któ­ra prze­kła­da­ła całą ówcze­sną fil­mo­wą sagę na kloc­ko­we uni­wer­sum. Jer­ry wra z dzie­cia­ka­mi posta­no­wił przyj­rzeć się jej bli­żej i po zakoń­cze­niu zaba­wy co nie­co o niej pody­sku­to­wać. Jak wyglą­da roz­gryw­ka? Czy dzie­cia­ki mogą ogry­wać ten tytuł samo­dziel­nie? Któ­re posta­cie nale­żą do ich ulu­bio­nych? Jakie są naj­więk­sze zale­ty tej gry? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.