Szkieletowa załoga

O tym, że Ste­phen King jest mistrzem dłu­gich, roz­bu­do­wa­nych powie­ści o wie­lu prze­pla­ta­ją­cych się wąt­kach, wszy­scy wie­dzą od daw­na. Utwo­ry zamiesz­czo­ne w niniej­szym zbio­rze dowo­dzą ponad wszel­ką wąt­pli­wo­ści, że wybit­ny powie­ścio­pi­sarz jest rów­nież zna­ko­mi­tym twór­cą krót­kich form lite­rac­kich. Te dosko­na­le skon­stru­owa­ne, opar­te na zaska­ku­ją­co, ory­gi­nal­nych pomy­słach i oczy­wi­ście wspa­nia­le napi­sa­ne opo­wia­da­nia dają miło­śni­kom pro­zy Ste­phe­na Kin­ga co naj­mniej tyle samo satys­fak­cji co naj­ob­szer­niej­sze z jego powieści…

… a przy­naj­mniej takie infor­ma­cje poda­je ofi­cjal­ny opis książ­ki. W 172. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK dowie­cie się co na ten temat myśli duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Ponow­nie gościem pod­ca­stu jest autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier. W dzi­siej­szym odcin­ku kon­ty­nu­uje­my serię wraz ze star­tem któ­rej Jer­ry debiu­to­wał na łamach RSK w roli kla­sycz­ne­go dys­ku­tan­ta. Naszym pla­nem jest chro­no­lo­gicz­ne omó­wie­nie wszyst­kich autor­skich zbio­rów opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my dru­gi z nich – „Szkie­le­to­wą załogę”.

Szkie­le­to­wa zało­ga. Spis treści


0:00:01 – Wprowadzenie
0:00:59 – Wstęp i Notki


 

0:02:24 – 01. Mgła
0:05:00 – 02. Zja­wi się tygrys
0:08:04 – 03. Małpa
0:11:08 – 04. Bunt Kaina
0:14:19 – 05. Skrót pani Todd
0:17:52 – 06. Jaunting
0:20:39 – 07. Wesel­na chałtura
0:24:25 – 08. Lament paranoika
0:27:03 – 09. Tratwa
0:29:35 – 10. Edy­tor tekstu
0:32:04 – 11. Czło­wiek, któ­ry nie poda­wał reki
0:35:28 – 12. Świat plaży
0:37:16 – 13. Wize­ru­nek kosiarza
0:38:37 – 14. Nona
0:41:14 – 15. Dla Owena
0:41:38 – 16. Szko­ła przetrwania
0:43:08 – 17. Cię­ża­rów­ka wuja Otto
0:45:52 – 18. Poran­ne dostawy
0:47:55 – 19. Wiel­kie bęb­ny: Opo­wieść pra…
0:49:47 – 20. Babcia
0:53:38 – 21. Bal­la­da o cel­nym strzale
0:56:27 – 22. Cieśnina

 


59:03 – Podsumowanie
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.