Jack Reacher tom 5: Echo w płomieniach

Jaz­da auto­sto­pem może być nie­bez­piecz­na. A cze­ka­nie na oka­zję w pra­żą­cym słoń­cu Tek­sa­su nie nale­ży do przy­jem­no­ści. Nagro­dą może być jed­nak piękna
kobie­ta w bia­łym cadillacu.
Mąż Car­men Gre­er za kil­ka dni wyj­dzie z wię­zie­nia i będzie chciał ją zabić. Zde­spe­ro­wa­na kobie­ta nie widzi inne­go spo­so­bu na powstrzy­ma­nie go niż ten naj­bar­dziej oczy­wi­sty i pro­si Jac­ka Reache­ra o pomoc w pozby­ciu się męża.
Jeśli były ofi­cer żan­dar­me­rii woj­sko­wej się w to zaan­ga­żu­je, zosta­nie wplą­ta­ny w spi­ra­lę zbrod­ni i kłamstw się­ga­ją­cą dale­ko w prze­szłość. A na to zupeł­nie nie ma ochoty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.