Mission: Impossible

Ethan Hunt, Agent IMF, tra­ci w trak­cie jed­nej z misji pra­wie cały swój zespół, po czym zosta­je oskar­żo­ny o zdra­dze­nie agen­cji. Osa­mot­nio­ny musi zbiec MI6, pod­jąć się nie­wy­ko­nal­nej na pierw­szy rzut oka misji oraz usta­lić toż­sa­mość praw­dzi­we­go kre­ta, by tym samym oczy­ścić wła­sne imię.

Z oka­zji pre­mie­ry „Mis­sion: Impos­si­ble – Fal­lo­ut” Szy­mas zde­cy­do­wał się na rewatch poprzed­nich czę­ści fran­czy­zy. Czy powrót do szpie­gow­skie­go thril­le­ra, od któ­re­go zaczę­ła się fran­czy­za sygno­wa­na twa­rzą Toma Cru­ise­’a, był uda­ny? Jaki był Ethan Hunt A.D. 1996? Czy film ma coś wspól­ne­go ze swo­im seria­lo­wym poprzed­ni­kiem? Jak dziś wypa­da­ją ówcze­sne efek­ty spe­cjal­ne i pomy­sły na wido­wi­sko­we sce­ny? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.