Escape Room. Najlepsi z najlepszych

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do odpa­da z rywa­li­za­cji o tytuł mistrza pokoi zaga­dek kor­po­ra­cji MINOS, a Szy­mas podej­mu­je wyzwa­nie i oglą­da dla Was „Esca­pe Room Naj­lep­si z naj­lep­szych” (2021) w obu wer­sjach – reży­ser­skiej i kino­wej, by wyja­śnić Wam, dla­cze­go sami nie powin­ni­ście oglą­dać żad­nej z nich. Kto zamy­ka sau­nę na trzy sta­lo­we prę­ty? Jak dzia­ła prze­wod­nic­two elek­trycz­ne według hol­ly­wo­odz­kich sce­na­rzy­stów? Ile razy w pod­ca­ście wystą­pi Dario, a ile Zbi­gniew? Jak dzia­ła kwas sol­ny? Czy „Esca­pe Room” ma jakąś mito­lo­gię i lore? Ilu sequ­eli wycze­ku­je teraz Szy­mas? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.