Seria Candyman

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Man­do wyru­szą do Chi­ca­go, by pomóc Szy­ma­so­wi napi­sać dok­to­rat o pew­nej miej­skiej legen­dzie. Jak zesta­rzał się „Can­dy­man” z 1992? Na ile był on hor­ro­rem zaan­ga­żo­wa­nym spo­łecz­nie? Czy Daniel Robi­ta­il­le miał zostać czar­no­skó­rym Dra­cu­lą? W jaki spo­sób krę­co­no prze­ra­ża­ją­ce sce­ny z psz­czo­ła­mi? Czy Man­do kie­dyś współ­czuł Dra­cu­li? Jak Jer­ry oce­nia otwar­cie sequ­ela? Co łączy tę fran­czy­zę z kró­licz­ka­mi Play­boya? Jak oce­nia­my „dra­ma­tycz­ną sce­nę pod prysz­ni­cem”? Co wypa­da lepiej na ekra­nie: zapu­sty czy mek­sy­kań­skie świę­to zmar­łych? Kto cze­ka na kolej­ne sequ­ele po latach? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.