Seduth

Komiks jed­ne­go z mistrzów hor­ro­ru, wyda­ny w 2009 roku na 10-lecie wydaw­nic­twa IDW. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tego poje­dyn­cze­go zeszy­tu jest to, że został on wyda­ny w tech­no­lo­gii 3D, co daje nie­sa­mo­wi­ty efekt przy krót­kim obco­wa­niu z komik­sem. Cli­ve Bar­ker, co cha­rak­te­ry­stycz­ne dla jego twór­czo­ści, zabie­ra nas w cho­rą podróż, peł­ną krwi i maka­bry, a wra­że­nia dodat­ko­wo potę­gu­je trój­wy­miar. Gabriel Rodri­gu­ez nato­miast zobra­zo­wał wizję tego auto­ra w mistrzow­ski sposób.

Przy­kła­do­we strony:
str. 01
str. 14

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.