Przecast 31 – D23: Korporacyjne trollowanie fanów w ramach multiversum. Odrodzenie

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu przy­glą­da­my się new­som zwią­za­nym z zakoń­czo­nym nie­daw­no D23 Expo. Roz­ma­wia­my m.in. o pro­mo­cji nad­cho­dzą­ce­go Epi­zo­du IX, o zapo­wie­dzia­nych seria­lach z uni­wer­sum SW, o zakoń­cze­niu współ­pra­cy Sony z Disney­em w kon­tek­ście fil­mo­wych przy­gód Spi­der-Mana oraz o czwar­tej fazie MCU. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

  • 0:03:01 – McGre­gor na pół­met­ku do Guin­nes­sa, czy­li serial „Obi-Wan Keno­bi” potwierdzony
  • 0:05:30 – Kolej­ny (tym razem osta­tecz­ny) koniec „Wojen klo­nów” z usta­lo­ną datą premiery
  • 0:09:21 – Serial „Cas­sian Andor”. Disney zdra­dza kie­dy może­my się go spo­dzie­wać. Cas­sian im kazał
  • 0:10:05 – Serial „The Man­da­lo­rian” – pla­kat i tra­iler. Roz­pły­wa­my się niczym Boba Fett w kwa­sach żołąd­ko­wych Sarlacca
  • 0:21:06 – Epi­zod IX – teaser poster i pro­mo video. Imperator/zabójczy Treepio/Czarna Flotylla/świetlne nunczako/zły klon Rey. Odrodzenie
  • 0:52:27 – Woj­na kor­po­ra­cji: Disney vs Sony. Spi­der-Man wra­ca do domu… dale­ko od Domu
  • 1:10:26 – Czwar­ta faza Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se i co dalej. Zbior­czo i bez wyraź­ne­go podzia­łu na blo­ki i tema­ty (She-Hulk, Moon Kni­ght, Ms. Marvel, What if, Wan­da­Vi­sion, Loki, The Fal­con and the Win­ter Sol­dier, Black Widow, The Eter­nals itd.)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.