Doctor Who. Rewolucja Daleków

Pan­de­mia, pan­de­mią, ale dobrze wie­dzieć, że pew­ne rze­czy jed­nak są sta­łe. I tak w raz z Nowym Rokiem, otrzy­ma­li­śmy od BBC odci­nek spe­cjal­ny „Docto­ra Who” zaty­tu­ło­wa­ny „Rewo­lu­cja Dale­ków”. Nasza eki­pa, któ­ra śle­dzi przy­go­dy trzy­na­stej Dok­tor, czy­li Man­do, Misty i Jer­ry, spo­tka­ła się zaś w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać na temat tego odcin­ka. Na ile jest to histo­ria, któ­rą moż­na obej­rzeć i potrak­to­wać auto­no­micz­nie? Jak wypa­da powrót (kolej­ny) kapi­ta­na Jac­ka i Dale­ków? Jak oce­nia­my wątek towa­rzy­szy i jego poten­cjal­ne reper­ku­sje na dal­szy ciąg seria­lu? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.