Wiadomości z Martwej Strefy – 017 – 09. 2012

W osiem­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­śnia 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Aukcja: Mrocz­na Wie­ża I: Roland
– Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (okład­ka)
– Nowe okład­ki wydaw­nic­twa Alba­tros (face­bo­ok)
– Joy­land (okład­ka ame­ry­kań­ska)
– Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (okład­ka: paper­back)
– Shi­vers VII (okład­ka)
– Joe Hill. NOS4A2 (bry­tyj­ska okład­ka, ilu­stra­cje: 1 | 2 | 3)
– A Car­ni­va­le of Hor­ror (okład­ka)
– Owen King. Double Featu­re (okład­ka)
– Joe Hill. Loc­ke & Key  (Vol. 3 PS Publi­shing, Ome­ga #2: pod­sta­wo­wa, limi­to­wa­na)
– Dobra­ne mał­żeń­stwo  (Joan Allen)
– Rogi  (Min­ghel­la, Remar, Tem­ple, Gar­ner, Ander­son, Daniel Radc­lif­fe: wywiad)
– Car­rie the Musi­cal  (okład­ka, teaser)
– Impre­za Marze­nia i kosz­ma­ry Ste­phe­na Kinga
– MFKiG  (stro­na inter­ne­to­wa)
Czwór­ka: Ścią­ga z popkultury


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.