Ostatni bastion Barta Dawesa

Bart Dawes docho­dzi do wnio­sku, że jego los zawsze zale­żał od splo­tu nie­szczę­śli­wych zbie­gów oko­licz­no­ści i złych wybo­rów. Miłość, naro­dzi­ny dziec­ka, pra­ca – dzia­ły się jak­by obok nie­go. Teraz widzi, jak zni­ka daw­ny świat, w któ­rym honor i uczci­wość nie były pusty­mi sło­wa­mi. Dla­te­go gdy bez­dusz­na decy­zja urzęd­ni­ków odbie­ra mu ostat­nie rze­czy, dla któ­rych war­to było żyć – małą pral­nię i dom, decy­du­je, że się nie pod­da. Kupu­je broń i roz­po­czy­na wal­kę o to, co najważniejsze…

W sto czter­dzie­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Sku­ra recen­zu­ję trze­cią książ­kę wyda­ną pod pseu­do­ni­mem Richard Bach­man – „Roadwork” – czy­li „Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa”. Wspo­ma­ga­ją go przy tym gościn­ni roz­mów­cy. W pod­ca­ście poja­wia się Man­do oraz bonu­so­wo daw­no nie sły­sza­ny kobie­cy głos pierw­szej damy Radia SK.

Dzi­siej­szy odci­nek zapla­no­wa­ny był na sty­czeń, ale Man­do nie dotrzy­mał ter­mi­nu… kil­ka razy. Osta­tecz­nie i tak wyro­bi­li­śmy się i zmie­ści­li­śmy w luź­nych gra­ni­cach prze­dzia­łu zna­ne­go pod nazwą Zima, jed­nak jak to ostat­nio bywa, pogo­da jest nie­prze­wi­dy­wal­na i o tego­rocz­nej zimie nie pamię­ta już nikt poza pro­wa­dzą­cy­mi Radia SK.

W ostat­nich minu­tach nagra­nia roz­mów­czy­ni tro­chę spoileruje.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.