Star Wars: The Old Republic. Oszukani

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam dru­gą chro­no­lo­gicz­nie książ­kę z uni­wer­sum Star Wars sta­no­wią­cą część kam­pa­nii rekla­mo­wej gry The Old Republic.

Opis wydaw­cy:

Dru­ga powieść roz­gry­wa­ją­ca się w okre­sie Sta­rej Repu­bli­ki i opar­ta na grze Star Wars: The Old Repu­blic roz­wi­ja jej fabu­łę i prze­no­si nas wraz z zama­sko­wa­nym wojow­ni­kiem Sithów – Dar­them Mal­gu­sem, zna­nym z popu­lar­nych tra­ile­rów Dece­ived (Oszu­ka­ni) i Hope (Nadzie­ja) – w cza­sy, w któ­rych tajem­ni­czy Zakon Mrocz­nych Lor­dów wal­czy z Zako­nem Jedi.

Mal­gus przy­pusz­cza na Świą­ty­nię Jedi na Coru­scant bru­tal­ny atak, któ­ry zaska­ku­je i prze­ra­ża całą galak­ty­kę. Woj­na uczy­ni­ła z nie­go naj­mrocz­niej­sze­go z wojow­ni­ków Sithów, ale to pokój prze­kształ­ci go w isto­tę znacz­nie bar­dziej odra­ża­ją­cą – kogoś, kim nigdy nie chciał się stać. Lecz nie ma już odwro­tu. Nie może przed tym uciec, tak samo, jak nie może unik­nąć nie­uchron­ne­go star­cia z Jedi Aryn Lene­er. Pod­czas ata­ku na Coru­scant Mal­gus zamor­do­wał jej Mistrza, a teraz Aryn zamie­rza poznać praw­dę – i nic nie jest w sta­nie jej powstrzymać.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.