Tajemnica wawrzynów/Zbrodnia nad urwiskiem

Dzi­siaj kry­mi­nal­ny odci­nek Sku­ry, w któ­rym oma­wia dwie powie­ści Aga­ty Chri­stie z sagi o mał­żeń­stwie detek­ty­wów ‑ama­to­rów, czy­li Tom­my i Tup­pen­ce Beres­for­dów. To mało zna­na seria Aga­ty, któ­ra wyróż­nia się na tle innych gwiazd-detek­ty­wów. W oma­wia­nych powie­ściach mamy do czy­nie­nia z eme­ry­ta­mi, któ­rzy roz­wią­zu­ją zagad­ki! W audy­cji tak­że pol­ski akcent czy­li krót­kie omó­wie­nie pol­skie­go kry­mi­na­łu Mar­ty Matysz­czak z serii „Kry­mi­na­łu pod psem” czy­li opo­wie­ści o detek­ty­wie i jego psie z Cho­rzo­wa. Szy­mon Solań­ski wyjeż­dża wraz ze swo­im pupi­lem roz­wią­zać zagad­kę zagi­nię­cia pew­nej Polki, aż do Irlan­dii! To cie­ka­wy przy­kład kry­mi­na­łu – kome­dii, podob­nie jak seria Tom­my i Tuppence.

Sku­rę może­cie wspie­rać oczy­wi­ście patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.