Sztorm stulecia

W dru­gim roku nada­wa­nia Radia SK, Man­do i Sku­ra omó­wi­li mini-serial napi­sa­ny przez Ste­phe­na Kin­ga dla sta­cji ABC, czy­li „Sztorm stu­le­cia”. Po ośmiu latach temat powró­cił do RSK, a w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry aby pody­sku­to­wać o wyda­nym w wer­sji książ­ko­wej sce­na­riu­szu. Tra­dy­cyj­nie już dla naszych duetów, pre­zen­tu­je­my dwa odmien­ne spoj­rze­nia. Man­do widział serial już wie­lo­krot­nie i nie­mal­że zna sce­na­riusz na pamięć, zaś Jer­ry zapo­znał się z tą histo­rią po raz pierw­szy i to tyl­ko w posta­ci tek­sto­wej. Czy tak róż­na per­spek­ty­wa wpły­nę­ła odbiór „Sztor­mu stu­le­cia”? Jak spodo­bał się nam wstęp Kin­ga, któ­rym opa­trzo­no książ­kę i jak w ogó­le doszło do jej wyda­nia w Pol­sce? Czy wer­sja papie­ro­wa róż­ni się od tego, co moż­na obej­rzeć na tele­wi­zyj­nym ekra­nie? Na ile ta – tak typo­wa dla Kin­ga – opo­wieść o zamknię­tej spo­łecz­no­ści sta­ją­cej w obli­czu nie­zna­ne­go nadal potra­fi zain­try­go­wać i wzbu­dzić w odbior­cach sil­niej­sze emo­cje? I w koń­cu, czy w ogó­le war­to się­gnąć po „Sztorm stu­le­cia” w wer­sji książ­ko­wej? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.