Eli

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odwie­dza cięż­ko cho­re­go (lub opę­ta­ne­go) Bad Wol­fa, by nagrać w duecie omó­wie­nie fil­mu „Eli” (2019). Dla­cze­go spo­dzie­wa­li­śmy się histo­rii osa­dzo­nej w futu­ry­stycz­nej przy­szło­ści? Co dosta­li­śmy zamiast tego? Kim jest tytu­ło­wy chło­piec? Jak bar­dzo zagad­ko­we i zawi­łe są jego losy? Dla­cze­go pozwa­la­my sobie na porów­na­nie tej pro­duk­cji z „Obec­no­ścią”? Czy dosta­nie ona od nas znak jako­ści Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...