Star Wars. Wielka Republika: Konwergencja

Otwie­ra­ją­cą dru­gą fazę pro­jek­tu Wiel­kiej Repu­bli­ki mło­dzie­żo­wą powieść „Ścież­ka zdra­dy” omó­wi­li­śmy w okro­jo­nym skła­dzie (Man­do i Rychu). Pierw­szą książ­kę skie­ro­wa­ną do dzie­ci, pt. „Wypra­wa do zagi­nio­ne­go mia­sta” zre­cen­zo­wa­li­śmy wraz z Jer­rym. Dzi­siaj przy­szła pora na książ­kę dla doro­słych. Wraz z „Kon­wer­gen­cją” zamy­ka­my pierw­szą poło­wę dru­giej fazy. Dzi­siej­sza audy­cja zosta­ła nagra­na w ple­ne­rze pod­czas kin­go­wej majów­ki, a przed mikro­fo­na­mi zasie­dli ponow­nie Man­do i Rychu. A jak oce­nia­my tę książ­kę? Na ile cie­ka­wie posze­rza ona uni­wer­sum z okre­su Wiel­kiej Repu­bli­ki? Jak wpi­su­je się w inne wyda­rze­nia z dru­giej fazy cyklu? Czy jest to fak­tycz­nie powieść skie­ro­wa­na do doro­słych odbior­ców? Jak spraw­dzi­ła się debiu­tu­ją­ca w Wiel­kiej Repu­bli­ce autor­ka Zora­ida Cór­do­va? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.