Pierwsze wrażenia – The Gifted

Tele­wi­zja Fox posta­no­wi­ła kuć żela­zo póki gorą­ce i po suk­ce­sie seria­lu „Legion” wła­śnie roz­po­czy­na emi­sję kolej­nej pro­duk­cji o mutan­tach, czy­li „The Gifted” (po pol­sku „Nazna­cze­ni”). Man­do i Jer­ry nie­spe­cjal­nie byli nią zain­te­re­so­wa­ni na eta­pie zapo­wie­dzi, ale posta­no­wi­li spraw­dzić co tym razem twór­cy, na cze­le ze sta­rym wyja­da­czem w uni­wer­sum X‑Men Bria­nem Sin­ge­rem, posta­no­wi­li nam zaser­wo­wać. Jak wypa­da otwar­cie? Jakie wąt­ki prze­bi­ja­ją się na pierw­szy plan? Czy stro­na reali­za­cyj­na i aktor­ska trzy­ma poziom? I w koń­cu naj­waż­niej­sze, czy zamie­rza­my oglą­dać serial dalej? Posłu­chaj­cie, a jeże­li już „Nazna­czo­nych” widzie­li­ście to podziel­cie się tak­że swo­imi wrażeniami.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.