XIII Stan czerwieni

Naj­gor­sze sta­ło się fak­tem. Nie­uda­ny zamach na życie Wal­ly­’e­go She­ri­da­na – sena­to­ra kan­dy­du­ją­ce­go na pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych – dopro­wa­dza do szyb­sze­go wpro­wa­dze­nia w życia ope­ra­cji STAN CZERWIENI, tj. obej­mu­ją­cych cały kraj poka­zo­wych manew­rów woj­sko­wych, któ­re mogą oka­zać się ide­al­ną oka­zją do sfi­na­li­zo­wa­nia pla­no­wa­ne­go od lat zama­chu sta­nu. Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Gal­bra­in zarzą­dza mobi­li­za­cję woj­ska, zaś jego pra­wa ręka – Calvin Wax – dopro­wa­dza do aresz­to­wa­nia, pod zarzu­tem zdra­dy sta­nu, naj­waż­niej­szych osób w kra­ju, w tym zwierzch­ni­ka sił zbroj­nych, zwierzch­ni­ka kontr­wy­wia­du, prze­wod­ni­czą­ce­go sądu naj­wyż­sze­go i mini­stra obro­ny naro­do­wej. Kto stoi za wiel­kim spi­skiem? Czy doj­dzie do trze­ciej woj­ny świa­to­wej? Kto jest nume­rem I? Czy uwię­zie­ni w dżun­gli XIII, Jones i Bet­ty zdo­ła­ją wró­cić do sto­li­cy, nim będzie za póź­no? O tym wszyst­kim opo­wie Wam dziś numer XXII.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.