Widma i bestie – część 2

Sku­ra wra­ca do Biblio­te­ki Gro­zy w Indiach! W kolej­nym opo­wia­da­niu angiel­skie­go kla­sy­ka Rudy­ar­da Kiplin­ga (1865–1936) czy­ta­my o Pani Wessing­ton, któ­ra powra­ca z gro­bu i stra­szy Jac­ka Pan­saya. To zemsta za porzu­ce­nie jej wiel­kiej miło­ści. Czy w tym przy­pad­ku Sku­ra kibi­cu­je ducho­wi? Posłu­chaj­cie o tym opo­wia­da­niu, któ­re jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na wąt­ki drogi/podróży/środków trans­por­tu, któ­re poja­wią się w kolej­nych odcin­kach o tomi­ku „Wid­ma i bestie”. A na koniec w bonu­sie epi­log z babcią.

Dzi­siaj głów­nym daniem jest:

  • Wid­mo­wa rik­sza (The Phan­tom Rick­shaw) (1888)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.