Sklepik z pytaniami cz. 24

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj zapra­szam na ostat­ni tego­rocz­ny odci­nek, w któ­rym dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy pla­nu­ję prze­czy­tać komiks „Miły dom nad jezio­rem”, co sądzę o Jame­sie Tynio­nie IV, dla­cze­go od lat nie nagry­wam recen­zji ksią­żek Edwar­da Lee, czy dał­bym Kin­go­wi do pod­pi­sa­nia książ­kę Joego Hil­la, czy uwa­żam, że Pen­ny­wi­se żyje, czy widzę punk­ty wspól­ne mię­dzy ani­ma­cją Pixa­ra „Cars” a „Mak­sy­mal­nym przy­spie­sze­niem”… Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.