Fanny i Alexander

Zapra­szam do opo­wie­ści o jed­nym z naj­cie­kaw­szych fil­mów wszech­cza­sów, o hor­ro­rze, dra­ma­cie, sek­sie i kome­dii. Zara­zem jest to kolej­ny odci­nek moje­go cyklu Fil­my zimo­we, gdyż dzie­ło Berg­ma­na zali­cza się do tej kate­go­rii. Myślę, że wpa­so­wa­ło by się do cyklu Huber­ta o świą­tecz­nych horrorach.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.