Zawsze mieszkałyśmy w zamku

Sto pięć­dzie­sią­ty czwar­ty odci­nek Kar­pio­we­go Pod­ca­stu i dru­gi o twór­czo­ści Shir­ley Jack­son. „Zawsze miesz­ka­ły­śmy w zam­ku” to ostat­nia i naj­doj­rzal­sza powieść autor­ki oma­wia­ne­go poprzed­nio „Nawie­dzo­ne­go Domu na Wzgó­rzu”. Aga jest ocza­ro­wa­na, Jer­ry odmie­nia sło­wo „feno­me­nal­ny” przez wszyst­kie przy­pad­ki. Jak nie wie­rzy­cie, że Kar­pie mogą wysta­wiać takie laur­ki, posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.