Transatlantyk Festival 2018

W dniach 13–20 lip­ca odby­ła się 8 edy­cja festi­wa­lu Trans­atlan­tyk w Łodzi. Mie­li w niej oka­zję uczest­ni­czyć dwaj nie­stru­dze­ni pod­ca­ste­rzy: Adrian z Cine­ma Post Castu oraz Szy­mas z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go i Nekro­po­li­ta­na. Spoj­rzy­my na prze­strzeń wyda­rze­nia pod wsze­la­ki­mi kąta­mi, począw­szy od tak waż­nych rze­czy jak mia­sto w któ­rym się odby­wa, skoń­czyw­szy na naj­mniej­szych szcze­gó­łach wyróż­nia­ją­cych tam­tej­sze Multikino/Silver Scre­en. Koniec koń­ców dys­ku­sja zej­dzie i tak na tema­ty fil­mo­we, a Wy będzie­cie mie­li oka­zję posłu­chać o naszych zasko­cze­niach, odkry­ciach, zawo­dach… Załóż­cie słu­chaw­ki i oddaj­cie się podró­ży Transatlantykiem.

Spis tre­ści:
0:00 Intro i przywitanie
2:42 Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o Transatlantyku
8:10 O Łodzi słów kilka
18:31 Multikino/Silver Scre­en jako miej­sce festi­wa­lu i oda do fote­li VIP 😉
25:37 Promocja
29:00 Wyda­rze­nia poza­fil­mo­we i okołofilmowe
37:59 Omó­wie­nie programu
48:11 Naj­więk­sze pozy­tyw­ne zaskoczenia
*48:49 Śmierć Sta­li­na (2017)
*51:28 Nie­po­czy­tal­na (2018)
*54:50 Czas oło­wiu (1981)
57:53 Rozczarowania
*58:05 Hashi­ma (2017)
*1:00:55 Sica­rio 2: Sol­da­do (2018)
*1:02:46 Złe wycho­wa­nie Came­ron Post (2018)
*1:11:45 Groź­na mat­ka (2017)
1:14:38 Naj­lep­sze fil­my festiwalu
*1:15:00 Orlan­do (1992)
*1:16:23 Don­bas (2018)
1:25:26 Kil­ka słów o innych obej­rza­nych filmach:
*1:25:30 Fil­my Lucia­na Pintilie
*1:26:59 The Endless (2017)
1:28:12 Pod­su­mo­wa­nie i pożegnanie

Bonus:
1:31:20 Mini-recen­zja „1000 gatun­ków desz­czu” w wyko­na­niu Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Peł­na Sala w blo­ku Cine­ma Post Cast. Sko­men­tuj pod ory­gi­nal­nym postem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.