The Vast of the Night

Pod koniec lat pięć­dzie­sią­tych, mło­da ope­ra­tor­ka cen­tra­li Fay i cha­ry­zma­tycz­ny DJ Eve­rett odkry­wa­ją dziw­ną czę­sto­tli­wość dźwię­ku, któ­ra może zmie­nić na zawsze ich małe mia­sto. Boha­te­ro­wie mają jed­ną noc aby odkryć tajem­ni­cę kry­ją­ca się za tajem­ni­czy­mi sygna­ła­mi. Czy uda się im odkryć praw­dę? Czy znaj­dą sprzy­mie­rzeń­ców? Jak skoń­czy się ta dziw­na noc w mia­stecz­ku Cay­uga? Dla­cze­go Żar­łok naci­skał aby omó­wić w „Stre­fie mro­ku” film pt. „The Vast of the Night”? Czy Rafał i Jacek dali się ocza­ro­wać tej nisko­bu­dże­to­wej pro­duk­cji? I dla­cze­go sta­re audy­cje radio­we przy­wo­ły­wa­na są w tym epi­zo­dzie pod­ca­stu tak czę­sto? Zapra­sza­my na pierw­szy powa­ka­cyj­ny pod­cast „Stre­fy mroku”!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.