Opowieści osobliwe – Niebieski przycisk

Po wie­lu mie­sią­cach pra­cy w koń­cu uda­ło nam się wystar­to­wać z dru­giem sezo­nem Opo­wie­ści Oso­bli­wych – anto­lo­gii słu­cho­wi­sko­wej, któ­rej kolej­ne odcin­ki peł­ny­mi gar­ścia­mi czer­pią z boga­tej tra­dy­cji hor­ro­ru. Pierw­szy sezon cie­szył się umiar­ko­wa­ną popu­lar­no­ścią – dzię­ku­je­my wszyst­kim słu­cha­czom i słu­chacz­kom za pozy­tyw­ny szum roz­krę­co­ny wokół nasze­go przed­się­wzię­cia i liczy­my, że naj­now­szy odci­nek się Wam spodo­ba na tyle, by towa­rzy­szyć nam przez kolej­ny rok.

Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Nie­bie­ski Przycisk
Gatu­nek: Hor­ror, dystopia
Czas trwa­nia: 00:37:58
Sezon: 02
Odci­nek: 01

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Bana­siuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Nico­let­ta „Chi­to­se” Dra­gon, Krzysz­tof „Fal­lo­ut­man” Konop­czyń­ski, Mar­cin „Bur­sta­me” Sta­ni­sław­ski, kre­atius, Sugar Moon

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.