Poza Strefą – “Kult”

Sier­żant Howie przy­by­wa na jed­ną z odda­lo­nych od cywi­li­za­cji wysp pół­noc­nej Szko­cji. Obec­ność poli­cjan­ta w tym zakąt­ku, nie jest jed­nak wyni­kiem waka­cyj­nych pla­nów: Howie przy­był tu w wyni­ku pro­wa­dzo­ne­go śledz­twa. Sier­żant otrzy­mał ano­ni­mo­wy list z proś­bą o odna­le­zie­nie zagi­nio­nej dziew­czyn­ki o imie­niu Rowan Moris­son. Tuż po przy­by­ciu na wyspę Sum­me­ri­sle, Howie nie może wyzbyć się uczu­cia, że nie jest tu mile widzia­ny przez miesz­kań­ców. Widzi ukrad­ko­we spoj­rze­nia ryba­ków, sły­szy śmiech i szep­ty, gdy tyl­ko odwró­ci się od spo­tka­nych wie­śnia­ków. Na domiar złe­go, odkry­wa, że w tym zapo­mnia­nym przez cywi­li­za­cję miej­scu, wciąż kul­ty­wu­je się pogań­skie zwy­cza­je. Lubież­ność, obsce­nicz­ność i agre­sja zaczy­na wyzie­rać z wpół otwar­tych drzwi, z okien łypią na poli­cjan­ta oczy ukry­te w ciem­no­ściach, nocą trwa­ją dzi­kie orgie, a za dnia prze­pro­wa­dza się dziw­ne obrzę­dy. Czy Howie odkry­je praw­dę o zagi­nio­nej dziew­czyn­ce? Czy będzie potra­fił prze­ciw­sta­wić się miesz­kań­com Sum­me­ri­sle? W kolej­nym, spe­cjal­nym epi­zo­dzie „Poza Stre­fą”; Rafał, Łukasz i Jacek omó­wią ory­gi­nal­ny, bry­tyj­ski hor­ror pocho­dzą­cy z 1973 pt. „Kult” („Wic­ker Man”). Przy oka­zji odpo­wia­da­jąc na odwiecz­ne pyta­nia: dla­cze­go war­to zaprzy­jaź­nić się bli­żej z cór­ką karcz­ma­rza? Dla­cze­go cza­sem war­to połknąć żabę? Dla­cze­go strój głu­pie­go gar­bu­sa nie naj­le­piej nada­je się na para­dę z oka­zji „Świę­ta wio­sny”? Na te i wie­le innych intry­gu­ją­cych pytań odpo­wie­my przy oka­zji tego epi­zo­du. Ser­decz­nie zapra­sza­my do odsłuchu!

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.