Opowieści osobliwe – Rozpad gnilny

Roz­pad gnil­ny (łac. putre­fac­tio) – zacho­dzą­cy w warun­kach bez­tle­no­wych pro­ces roz­kła­du związ­ków biał­ko­wych odby­wa­ją­cy się pod wpły­wem enzy­mów pro­te­oli­tycz­nych wydzie­la­nych głów­nie przez sapro­fi­tycz­ne bak­te­rie gnil­ne (obec­ne w dużych ilo­ściach m.in. w prze­wo­dzie pokar­mo­wym) oraz nie­któ­re grzy­by. Zmia­ny roz­kła­do­we nakła­da­ją się na auto­li­zę pośmiert­ną orga­ni­zmów. Jest waż­nym ogni­wem krą­że­nia pier­wiast­ków w przy­ro­dzie. (za Wiki­pe­dia)

Powyż­sza defi­ni­cja roz­pa­du gnil­ne­go wbrew pozo­rom mało ma wspól­ne­go z tre­ścią słu­cho­wi­ska, jakie tym razem chce­my Wam zapre­zen­to­wać. Mimo, iż wsku­tek dzia­łań naszych boha­te­rów wyżej opi­sa­ny pro­ces z pew­no­ścią nastą­pił nie­jed­no­krot­nie, sam „roz­pad gnil­ny” odno­si się w tym miej­scu do tego, co dzie­je się w ser­cach, gło­wach i umy­słach naszych posta­ci. To słu­cho­wi­sko pozba­wio­ne jest ele­men­tów nad­przy­ro­dzo­nych i roz­gry­wa się w teraź­niej­szo­ści, w bar­dzo bli­skich nam klim­tach współ­cze­snej Pol­ski – co wca­le nie ozna­cza, że nie ma się cze­go bać. Wręcz prze­ciw­nie. Zapra­sza­my do odsłu­cha­nia i podzie­le­nia się swo­imi wrażeniami.
OSTRZEŻENIE: Z UWAGI NA WYJĄTKOWĄ BRUTALNOŚĆ TREŚCI ZAWARTYCH W SŁUCHOWISKU NIE JEST ONO PRZEZNACZONE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. DOROSŁE OSOBY O WYSOKIM STOPNIU WRAŻLIWOŚCI RÓWNIEŻ POWINNY ROZWAŻYĆ NIESŁUCHANIE NINIEJSZEGO ODCINKA.

Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Roz­pad Gnilny
Gatu­nek: Hor­ror, Tor­tu­re Porn, Thril­ler Psychologiczny
Czas trwa­nia: 00:34:03
Sezon: 01
Odci­nek: 03

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Bana­siuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Mar­cin „Bur­sta­me” Sta­ni­sław­ski, Krzysz­tof „kre­atius” Siwiń­ski, Michał „nouwak” Nowak, Nico­let­ta „Chi­to­se” Dragon.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.