Masa kultury – Ta o końcu świata

The end is near!

Koniec świa­ta nad­cho­dzi. Z każ­dym dniem jest coraz bli­żej. Nie wia­do­mo nie­ste­ty, czy ude­rzy w nas kome­ta, czy nasze toste­ry, komór­ki i suszar­ki do wło­sów roz­pocz­ną bunt maszyn. A może zagła­dę spo­wo­du­je wirus zmie­nia­ją­cy ludzi w krwio­żer­cze zom­bie, albo koniec przy­bę­dzie z kosmo­su w lata­ją­cych spodkach? Obo­jęt­nie czy co nas cze­ka – kosmi­ci, maszy­ny, powódź, nagła zmia­na kli­ma­tu, wiel­cy przed­wiecz­ni czy ogól­no­świa­to­wy bunt inter­ne­to­wych trol­li jed­no jest pew­ne – prze­ży­ją tyl­ko ci, któ­rzy będą odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ni. A sko­ro bada­nia poka­zu­ją, że aż 15% ludzi na świe­cie wie­rzy, że w cią­gu ich życia nastą­pi koniec świa­ta (link poni­żej) to chy­ba przy­da wam się kil­ka infor­ma­cji i rad odno­śnie tego, co może nastą­pić? Zła infor­ma­cja jest taka, że my mamy tyl­ko jed­ną radę – zrób­cie dużą impre­zę i baw­cie się tak jak nigdy wcześniej!

Sami też poszli­śmy tym tro­pem i w naszym wir­tu­al­nym stu­dio urzą­dzi­li­śmy nie­złą bibę. Oczy­wi­ście Jał i Szy­mon to za mało na Koniec Świa­ta, dla­te­go zadzwo­ni­li­śmy do fana Ste­phe­na Kin­ga nr 1 – Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go z pod­ca­stu Radio Ste­phen King. A sko­ro koniec świa­ta to raczej ostat­nia impre­za w tym kar­na­wa­le to posta­no­wi­li­śmy zapro­sić na moment też naszych zna­jo­mych i zaprzy­jaź­nio­nych pod­ca­ste­rów – Tom­ka Pstrą­gow­skie­go (kapi­tan ser­wi­su komiksomania.pl  i jeden z czte­rech pro­sia­ków z Nie­czy­stych Zagry­wek), Łuka­sza Sku­rę (Radio Ste­phen King, i pro­wa­dzą­cy muzycz­ną Audy­cję Zku­ry w Radio na Fali),  Damia­na „Dah­ma­na” Palu­cha (Fan­ta­sma­gie­ria) i – Jana „Jaś­ka” Urba­no­wi­cza (z pod­ca­stu “Małe Fil­mi­dło“).

A jak wy bawi­li­by­ście się w ostat­ni dzień świa­ta? Pisz­cie w komentarzach!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Masie kul­tury. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Adamus

http://Obywatelhd.pl

Bloger z aspiracjami na YouTubera, pisarza i twórcę gier, który obiecał sobie, że niedługo coś z tymi aspiracjami zrobi. Współtwórca podcastu Masa Kultury, któremu niedawno stuknęła setka, bloga ObywatelHD, najlepszego bloga o telewizorach w Polsce, autor powieści "Trójka" i dwóch komiksów. Wierzy, że życie jest piękne, a ludzie wspaniali.

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.