Masa Kultury – Alternatywny świat Stephena Kinga

Jak wyglą­da pro­gno­za pogo­dy w Maine?

W 11 odcin­ku Masy Kul­tu­ry wyru­szy­li­śmy tro­pem jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych, ame­ry­kań­skich pisa­rzy – Ste­phe­na Kin­ga. Szy­mon co praw­da pra­co­wał w tere­nie i na nagra­nie nie doje­chał. Ale spo­koj­nie, nie zamę­czę was godzin­nym mono­lo­giem ponie­waż uda­ło mi się spro­wa­dzić posił­ki w posta­ci Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go, czy­li face­ta, któ­ry śmia­ło może ucho­dzić za jed­ne­go z naj­więk­szych, pol­skich fanów Ste­phe­na Kin­ga. Mówiąc w skró­cie – Man­do to czło­wiek, któ­ry zało­żył i pro­wa­dzi por­tal stephenking.pl oraz pod­cast Radio SK.

A same­go Ste­phe­na Kin­ga przed­sta­wiać chy­ba nie muszę, praw­da? W koń­cu o jego twór­czość otarł się chy­ba każ­dy kto w życiu prze­czy­tał cho­ciaż trzy książ­ki wię­cej niż te, któ­re znaj­du­ją się na spi­sie lek­tur obo­wiąz­ko­wych w szko­le pod­sta­wo­wej. Z Man­do nato­miast spoj­rzy­my na całe uni­wer­sum jakie wykre­ował ten pisarz. Na fan­ta­stycz­ny świat znaj­du­ją­cy się tuż za rogiem w mia­stecz­kach Castle Rock i Der­ry. Zapra­sza­my na wyciecz­kę do cudow­ne­go sta­nu Maine!

Jeże­li sądzi­cie, że pod­czas wyciecz­ki przy­da wam się mapa, znaj­dzie­cie ją tutaj

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Masie Kul­tu­ry. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.