Kroniki Wardstone – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do 47. odcin­ka Readers Ini­tia­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – do wysłu­cha­nia któ­re­go zapra­sza­ją Was tym razem Rafał i Seba­stian. Cze­ka na Was bar­dziej szcze­gó­ło­we i lek­ko spo­ile­ro­we omó­wie­nie serii „Kro­ni­ki Ward­sto­ne” – oraz ksią­żek powią­za­nych z nią – Jose­pha Dela­neya, o któ­rej wspo­mi­na­li­śmy już pokrót­ce w naszych wcze­śniej­szych odcin­kach. Ponad­to Seba­stian dzie­li się swo­imi spo­strze­że­nia­mi z lek­tu­ry „My”, powie­ści Jew­gie­ni­ja Zamia­ti­na, któ­ra wyprze­dzi­ła a nawet zain­spi­ro­wa­ła powsta­nie „1984” Her­ber­ta Geo­r­ge­’a Wel­l­sa a dodat­ko­wo wspo­mi­na o swo­ich pla­nach czy­tel­ni­czych, w ramy któ­rych wpi­sał cykl o „Mie­czu Praw­dy” Ter­ry­’e­go Good­kin­da i książ­ki o „Świe­cie Dys­ku” Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta. Rafał kon­ty­nu­uje mara­ton z dru­gim z wymie­nio­nych cykli i dzie­li się pokrót­ce wra­że­nia­mi z powro­tu do „Bla­sku Fan­ta­stycz­ne­go”. Poza tym opo­wia­da o pierw­szym zetknię­ciu z twór­czo­ścią Arka­di­ja i Bori­sa Stru­gac­kich, czy­li lek­tu­rze „Pik­ni­ku na skra­ju dro­gi”. Nie­spo­dzian­kę spra­wi Wam rów­nież zna­ny z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Sku­ra / Żar­łok – twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV) poja­wia­ją­cy się w dru­giej czę­ści odcin­ka, któ­ry tym razem obszer­niej opo­wie o „Cie­niu Bafo­me­ta” Ste­fa­na Gra­biń­skie­go i „Oli­ve Kit­te­rid­ge” – Eli­za­beth Stro­ut”. Ser­decz­nie zapra­sza­my do odcin­ka i życzy­my przy­jem­ne­go odsłuchu!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.