Herbatka i burger ze Stephenem Kingiem – Mando gościnnie w Radiu Żarłok

Nowa powieść Kin­ga „Póź­niej” przy­nio­sła bar­dzo cie­ka­wą sce­nę zapa­rza­nia her­ba­ty. Bo kie­dy Żar­łok czy­ta Kin­ga to szu­ka wła­śnie takich smacz­ków. Sta­ło się to przy­czyn­kiem do zapro­sze­nia Man­do, aby opo­wie­dział jak to było, z tym Kin­giem, zwa­nym „lite­rac­kim bur­ge­rem”. Dzi­siaj, w gościn­nym odcin­ku Radia Żar­łok na Kon­glo­me­ra­cie, może­cie posłu­chać ana­li­zy sce­ny z her­ba­tą w „Póź­niej”, a tak­że szer­sze­go spoj­rze­nia na okre­śle­nie, któ­re czę­sto pada wobec Kin­ga: Big Mac wśród pisa­rzy. Czy King to rze­czy­wi­ście fast food? A może fast book?! O tym w dzi­siej­szym odcinku!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.