Filmy zimowe cz. 50

W jubi­le­uszo­wym, pięć­dzie­sią­tym odcin­ku, Sku­ra oma­wia dzie­sięć fil­mów zimo­wych i to nie­mal­że z każ­dej pół­ki gatun­ko­wej. Są nowo­ści i stare

Czytaj dalej

Złe filmy – Exorcism at 60.000 feet

Fil­my cza­sem rodzą się złe… a mimo to chce­my je oglą­dać. Spra­wia nam to swo­istą przy­jem­ność, po któ­rej czę­sto mamy

Czytaj dalej