Kolor z innego wszechświata

W ostat­nim przed­uro­dzi­no­wym pod­ca­ście zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dys­ku­sji na temat opo­wia­da­nia „Kolor z inne­go wszech­świa­ta” Howar­da Phi­lip­sa Love­cra­fta. Roz­ma­wia­ją Szymon

Czytaj dalej