Sonic 2. Szybki jak błyskawica

Sza­lo­ny Dok­tor Robot­nik powra­ca na zie­mię i jed­no­czy siły z Knuc­kel­sem Kol­czat­ką, by zdo­być magicz­ny krysz­tał i znisz­czyć świat. Na

Czytaj dalej

Sonic. Szybki jak błyskawica

Ofi­cer poli­cji w Gre­en Hills Tom Wachow­ski oraz antro­po­mor­ficz­ny kosmicz­ny jeż Sonic łączą siły, by poko­nać genial­ne­go arcy­zło­czyń­cę Dok­to­ra Robotnika.

Czytaj dalej