U progu tajemnicy

W pięć­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas śni kosz­mar, w któ­rym nie może skoń­czyć rese­ar­chu do pod­ca­stu o pew­nej anto­lo­gii fil­mo­we­go horroru!

Czytaj dalej

Świąteczne The Best Of 3

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia elf Michaś i śnie­ży­nek Szy­mek zapra­sza­ją na krót­ką roz­mo­wę poświę­co­ną hor­ro­rom świą­tecz­nym. Selek­cji tradycyjnie

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 12

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed trze­ma laty tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolejną

Czytaj dalej