Filmy zimowe cz. 57

Jeśli nie poja­wią się jakieś zimo­we pereł­ki, któ­re wyma­ga­ją szyb­kie­go obej­rze­nia, to naj­praw­do­po­dob­niej jest to ostat­ni odci­nek Fil­mów Zimo­wych w

Czytaj dalej

Filmy zimowe cz. 44 – relacja z festiwalu Be Polar

Wraz z nowym rokiem powra­ca kla­sycz­na seria o fil­mach zimo­wych, tym razem Sku­ra oma­wia więk­szość pro­duk­cji jakie moż­na było oglądać

Czytaj dalej

Filmy zimowe cz. 39

W kolej­nym opa­słym odcin­ku Fil­mów zimo­wych zaspa­ny pro­wa­dzą­cy, pogrą­żo­ny jesz­cze w zimo­wym śnie, opo­wia­da o trzech cie­ka­wych, god­nych pole­ce­nia filmach.

Czytaj dalej