Zielona mila 4: Zła śmierć Eduarda Delacroix

CIĄG DALSZY MROCZNEGO EVENTU…
W 634. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nej celi spo­tka­li się dwaj ska­zań­cy by wspól­nie przy­go­to­wać się na przej­ście ostat­niej mili. Gąb­ki w swo­ich sta­rych iskró­wach nawil­ża­ją dzi­siaj Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski. „Zie­lo­na mila” to książ­ka, któ­ra w powszech­nej świa­do­mo­ści koja­rzo­na jest z fil­mem Fran­ka Dara­bon­ta, jed­nak jest to powieść, któ­ra ma do zaofe­ro­wa­nia znacz­nie wię­cej. W czwar­tym pod­ca­ście z serii sku­pi­my się na tre­ści kolej­ne­go tomi­ku. Zapra­sza­my słu­cha­czy by wspól­nie z nami prze­szli tę ostat­nią mile w taki sam spo­sób jak czy­tel­ni­czy w 1996 roku.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.