Wielki Marsz

Mrocz­na, ale­go­rycz­na wizja przy­szło­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Stu chłop­ców wyru­sza w mor­der­czy marsz – meta będzie tam, gdzie pad­nie przed­ostat­ni z nich. Tu nie ma miej­sca na spor­to­wą rywa­li­za­cję, ludz­kie uczu­cia ani na zasa­dy fair play, ponie­waż gra toczy się o bar­dzo wyso­ką staw­kę. Naj­wyż­szą z możliwych.

W sie­dem­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Grze­gorz „dampf” Labu­da. W dzi­siej­szej audy­cji cze­ka na was raczej luź­niej­sza poga­dan­ka na temat odczuć po lek­tu­rze książ­ki uzna­wa­nej za naj­lep­szą powieść Richar­da Bach­ma­na i jed­ną z naj­lep­szych w dorob­ku Ste­phe­na Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.