Wiadomości z Martwej Strefy – 100 – Sierpień 2020

W 380. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje­my serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­je­my kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­da­my się new­som z sierp­nia 2020 r. Samo to nie było­by niczym wyjąt­ko­wym, gdy­by nie fakt, że robi­my to już po raz set­ny! A okrą­gły jubi­le­usz to ide­al­na oka­zja do świę­to­wa­nia, toteż przy­go­to­wa­li­śmy dla Was nagra­nie spe­cjal­ne, któ­re dostęp­ne jest nie tyl­ko tra­dy­cyj­nie w wer­sji audio, ale rów­nież jako film na YT. Dokład­nie tak, może­cie nas nie tyl­ko posłu­chać, ale rów­nież zoba­czyć, do cze­go bar­dzo Was zachę­ca­my! Zapra­sza­my i pozdra­wia­my, Man­do, Jer­ry, Chew­bac­ca i puszek pig­mej­ski Arnold.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.