Wiadomości z Martwej Strefy – 066 – 10. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­ni­ka 2016 r.

0:00:00 – 0:02:57 – Wstęp
0:02:58 – 0:24:20 – Blok książkowo-komiksowy
Dziew­czy­na z sąsiedz­twa – audio­bo­okShi­ning in the Dark: Cele­bra­ting Twen­ty Years of Lil­ja­’s Libra­ry, Cookie Jar – audio­bo­ok, Rok wil­ko­ła­ka – port­fo­lio, Super­pro­duk­cja Lśnie­nie za dar­mo w ramach akcji Czy­taj PL (nie­co bar­dziej popraw­ne i kon­kret­ne infor­ma­cje niż to o czym mówię w pod­ca­ście), Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 8
0:25:09 – 0:46:22 – Blok filmowy
Kolek­cja Mistrza Gro­zy (pakiet, okład­ki), Wyciekł tra­iler fil­mu Mrocz­na Wie­ża, zakoń­czo­no odli­cza­nie na stro­nie Som­bra Gro­up, obsa­da fil­mu Gra Geral­da, nowy aktor w roli Pana Mercedesa
0:41:11 – 0:56:35 – Ciekawostki
Car­rie w ruinach Zam­ku Krzy­żac­kie­go, Libret­to ope­ry Lśnie­nie do wysłu­cha­nia online
Wrze­śnio­wy kin­go­wy Hor­ror Block (zdję­cia: 01 | 02 | 03 | unbo­xing)
0:56:36 – 1:28:00 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Paź­dzier­nik w Kon­glo­me­ra­cie podcastowym
Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we paź­dzier­ni­ka: 32 pod­ca­sty (25 godzin 10 minut)
Man­do (19 pod­ca­stów), Szy­mas (17 pod­ca­stów), Jer­ry (7 pod­ca­stów), Sku­ra (5 podcastów)
1:28:01 – 1:36:46 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa
Żar­łok TV

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.