Wiadomości z Martwej Strefy – 060 – 04. 2016

W dwie­ście trzy­dzie­stym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:01:22 – Wstęp


0:01:23 – 0:19:29 – Blok książkowo-komiksowy

Dziew­czy­na, któ­ra kocha­ła Toma Gor­do­na, Słu­cho­wi­sko Lśnie­nie (zapo­wiedź, tra­iler, info, gadże­ty pro­mo­cyj­ne, Room Esca­pe War­sza­wa), duchy w Hote­lu Stan­ley, Mrocz­na Wie­ża: Czło­wiek w czer­ni,Loc­ke & Key: Wska­zów­ki, Tales from the Dark­si­de (okład­ka pod­sta­wo­wa, wariant okład­ko­wy)


0:19:30 – 0:39:15 – Blok filmowy

22.11.63 (pierw­sze tra­ile­ry, trze­ci tra­iler, peł­ny tra­iler, kolej­ny zwia­stun, wywia­dy z twór­ca­mi, książ­ka z opa­ską, DVD i Blu-Ray), Mrocz­na Wie­ża (Jack Ear­le Haley, Fran Kranz, Kathe­ryn Win­nick, Micha­el Bar­bie­ri, pierw­sze zdję­cia z pla­nu i logo fil­mu, Mat­thew McCo­nau­ghey o Czło­wie­ku w czer­ni, stro­na kor­po­ra­cji Som­bra Gro­up), Komór­ka (zwia­stun, pla­kat), Prze­bu­dze­nie (szki­ce kon­cep­cyj­ne Vin­cen­ta Chon­ga), Une­ar­thed and Untold (pacz­ka do zamó­wie­nia), Chil­dren of the Corn: Runa­way (zdję­cia z planu)


0:39:16 – 0:46:21 Wstaw­ka Szymasa


0:46:44 – 0:59:04 Wstaw­ka Jerry’ego


0:59:05 – 1:04:30 – Ciekawostki

Ste­phen King w rekla­mie IBM Wat­son, Ste­phen King za grosze


1:05:21 – 1:28:57 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żar­ło­ka (18+ lecą bluzgi)


1:28:58 – 1:36:43 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.