Wiadomości z Martwej Strefy – 057 – 01. 2016

W dwie­ście dzie­więt­na­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som ze stycz­nia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:01:40 – Wstęp


0:01:41 – 0:08:55 – Blok książkowo-komiksowy

Wzno­wie­nia (Regu­la­to­rzy, Mrocz­na poło­wa), Koniec war­ty (okład­ka ame­ry­kań­ska), komiks The Dark Tower: The Dra­wing of the Three: Bit­ter Madi­ci­ne #1


0:08:56 – 0:21:07 – Blok filmowy

Pierw­szy sezon „Pod kopu­łą na DVD, 11.22.63 (peł­ny zwia­stun, wywia­dy z pla­nu), zdję­cia z Komór­ki, Kino zimo­we w Zam­ku Krzy­żac­kim w Toru­niu (Car­rie, Lśnie­nie)


0:21:27 – 0:30:53 Wstaw­ka Szymasa


0:35:25 – 0:44:11 – Ciekawostki

Spo­tka­nie Ste­phe­na Kin­ga i Joh­na Gri­sha­ma (foto­re­la­cja, video), Mise­ry (Talks at Google, spo­tka­nie Kin­ga z akto­ra­mi – zdję­cie, video), stycz­nio­wy Hor­ror Block (unbo­xing #1, unbo­xing #2), 1408 – Seans ciszy


0:45:04 – 1:15:59 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka


1:16:00 – 1:21:31 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.