Wiadomości z Martwej Strefy – 054 – 10. 2015

W dwie­ście szes­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:02:09 – Wstęp


0:02:10 – 0:28:38 – Blok książkowo-komiksowy

Bazar złych snów (ame­ry­kań­ski tra­iler, Good Mor­ning Ame­ri­ca, The Dia­ne Rehm Show, frag­ment audio­bo­oka, wię­cej frag­men­tów audio, pol­ska pro­mo­cja: kar­to­no­wy stand, bil­l­bo­ar­dy i rol­lup, rekla­ma do pra­sy, tor­ba rekla­mo­wa, blu­za, edy­cja w opra­wie zin­te­gro­wa­nej, End of Watch: ame­ry­kań­ska okład­ka, opis od ame­ry­kań­skie­go wydaw­cy, Joe Hill The Fire­man: tra­iler i frag­men­ty, Loc­ke & Key 4: Klu­cze do kró­le­stwa, Ame­ry­kań­ski Wam­pir 5,


0:28:39 – 0:31:56 – Blok filmowy

Dal­las ’63: zdję­cie, wię­cej zdjęć, ofi­cjal­na stro­na na Facebooku


0:31:57 – 0:38:06 – Ciekawostki

Spek­takl Mise­ry: pierw­sze spoj­rze­nie, wię­cej zdjęć, Kalen­darz StephenKing.pl 2016


0:38:07 – 1:02:54 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.