Wiadomości z Martwej Strefy – 043 – 11. 2014

W sto sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pa­da 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:54 – Wstęp


02:01 – 21:35 – Blok książkowy

Prze­bu­dze­nie (spe­cjal­ne wyda­nie w opra­wie zin­te­gro­wa­nej w Matra­sie, rekla­ma do pra­sy, pla­kat,tra­iler, dwie tape­ty od Dar­ka Kocur­ka, kalen­darz, ilu­stra­cje z kalen­da­rza na pro­fi­lu Dar­ka, apli­ka­cja oży­wia­ją­ca okład­kę, wię­cej o apli­ka­cji, napój ener­ge­tycz­ny, play­li­sta do słu­cha­nia pod­czas czy­ta­nia,play­li­sta jesz­cze raz, #1 na liście best­sel­le­rów, Today Show, Mor­ning Joe, Ban­gor Daily News,bry­tyj­ski tra­iler), Ste­phen King i Peter Straub,


21:36 – 23:43 – Ciekawostki

Loc­ke & Key. Master Edi­tion, DVD (A Good Mar­ria­ge, Big Dri­ver, 2 sezon Under The Dome), Haven Ori­gins,


23:44 – 31:39 Wstaw­ka Szymasa


31:40 – 36:11 – Zakończenie


36:12 – 37:02 Pro­mo kolej­ne­go odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.