Wiadomości z Martwej Strefy – 041 – 09. 2014

W sto sześć­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­śnia 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:21 – Wstęp


01:22 – 08:02 – Blok książkowy

Łow­ca snów (mięk­ka okład­ka, twar­da okład­ka), Prze­bu­dze­nie (ani­mo­wa­na okład­ka, wer­sja #1, wer­sja #2, wer­sja #3, histo­ria okład­ki)


komik­sy

Mrocz­na Wie­ża. Rewol­we­ro­wiec: Począ­tek podró­ży, The Dark Tower: The Pri­so­ner #1 (dru­gie wyda­nie)


08:26 – 29:30 – Blok filmowy

Mer­cy (okład­ka, zdję­cia), A Good Mar­ria­ge (CBS Mor­ning Show, Huf­fpost Live, The View, Late Night with Seth Mey­ers cz. 01, cz. 02, pry­wat­ny fil­mik Kin­ga na ofi­cjal­nej), Big Dri­ver (pla­kat, tra­iler,bil­l­bo­ard), Under the Dome (sezon 2), Haven Ori­gins. The Wit­ches (Ep. 01, Ep. 02), Łow­ca snów (blu-ray), Rogi (pla­kat, tra­iler PL, fil­mo­wa okład­ka książ­ki), Pale­nie zabi­ja na Polak potra­fi,


29:31 – 40:06 Wstaw­ka Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.