Wiadomości z Martwej Strefy – 035 – 03. 2014

W sto czter­dzie­stym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z mar­ca 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:18 – Wstęp


01:19 – 12:04 – Blok książkowy

Pan Mer­ce­des (okład­ka twar­da, okład­ka mięk­ka), Dok­tor Sen w serii Duże Lite­ry, Sprze­daw­ca stra­chu (peł­na okład­ka), Revi­val (ame­ry­kań­ska okład­ka, Revi­val vs. The Stand), Joe Hill NOS4A2 (pol­ska okład­ka, bry­tyj­ska okład­ka, Silent Wra­ith),


12:05 – 17:09 – Blok komiksowy

Omni­bus Mrocz­na Wie­ża. Rewol­we­ro­wiec (tom 1, tom 2, etui)


17:10 – 23:35 – Blok filmowy

Dobra­ne mał­żeń­stwo (zdję­cie), Pod kopu­łą (fil­mik z Kin­giem, pro­mo, rower: zdj 1, zdj 2)


23:36 – 27:43 Ciekawostki

Gale­ria zdjęć z pod­pi­sy­wa­nia Dok­to­ra Sen, Sztu­ka Lśnie­nie (zapo­wiedź video)


27:44 – 28:47 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.