Wiadomości z Martwej Strefy – 026 – 06. 2013

W sto dzie­więt­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerw­ca 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:30 – Wstęp


01:31 – 15:57 – Blok książkowy

Joy­land (słu­cho­wi­sko RMF FM, Joy­land Bur­ger, pozy­tyw­ka karu­ze­la, ame­ry­kań­ski tra­iler, popcorn i Gwiaz­decz­ki, Sun­dey Mor­ning – Evil Disney Twinróż­ne kli­py, trans­kryp­cja pro­gra­mu) tra­iler Doctor Sle­ep, okład­ka Lśnie­nia, Chri­sti­ne na 30-lecie (okład­ka, okład­ka peł­na, ilu­stra­cja #01, ilu­stra­cja #02),Pet Sema­ta­ry na 30-lecie


16:20 – 31:20 Blok filmowy

Under the Dome (pla­kat #1, pla­kat #2, Zdję­cia pro­mo­cyj­ne: 01 | 02 | 03 | 04, WRAL News: 01| 02,boha­te­ro­wie, blog Joego, zasa­dy życia pod kopu­łą, video czat z Kin­giem, fil­mik z poka­zu przed­pre­mie­ro­we­go, wywia­dy i frag­men­ty, Mare Win­nin­gham, wyda­nie dvd, blu-ray wyda­nie spe­cjal­ne:01 | 02, pla­kat Car­rie, A Good Mar­ria­ge (Theo Stock­man)


31:36 – 42:15 – Ciekawostki

Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty (pol­ska recen­zja, tour­nee – Char­lie Rose, Mor­ning Joe, Today Show, David Let­ter­man, Col­bert Report: 01 | 02, World Cafe), koszul­ka Shaw­shank, koszul­ki w New Yor­ke­rze,


42:16 – 43:26 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.