Wiadomości z Martwej Strefy – 023 – 03. 2013

W sto dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z mar­ca 2013 r.

Blo­gi i pod­ca­sty naszych dzi­siej­szych gości:


- Michał Rako­wicz (Jer­ry­’s Tales, Hor­ro­ry Jer­ry­’e­go w Masie Kul­tu­ry)
– Michał Ochnik (Dzien­nik pokła­do­wy, Słu­cho­wi­sko Pla­ne­to­ids, Misty­cyzm popkul­tu­ro­wy)


Przy­dat­ne linki:


- Po zacho­dzie słoń­ca (okład­ka bez duszy, okład­ka z duszą, komen­tarz pana Andrze­ja)
– Wyda­nia kie­szon­ko­we Alba­tro­sa (Rose Mad­der, Po zacho­dzie słoń­ca (bez duszy))
– Wzno­wie­nie Mrocz­nej Wie­ży (porów­na­nie okła­dek)
– Doctor Sle­ep (okład­ka ame­ry­kań­ska)
– Bad Seeds. Evil Pro­ge­ny (okład­ka)
– Pod kopu­łą (teaser)
– Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty (tra­iler, nowy utwór)
– NOS4A2 (tra­iler, mono­log Hil­la)
– Owen King. Double Featu­re (wywiad, Joe Hill i Owen)
– Joe Hill. Tumb­print #1 (okład­ka pod­sta­wo­wa, wariant okład­ko­wy)
Pyr­kon 2013 (stro­na kon­wen­tu, moja rela­cja w Kom­bi­na­cie)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.