Wiadomości z Martwej Strefy – 020 – 12. 2012

W dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Dziew­czy­na, któ­ra poko­cha­ła Toma Gor­do­na (pro­jekt nie­ak­tu­al­ny, aktu­al­ny, ory­gi­nal­na gra­fi­ka)
– Bev Vin­cent „Twen­ty-First Cen­tu­ry King” (okład­ka)
– Mer­cy (Chan­dler Riggs, Joel Court­ney, Dylan Mcder­mott)
– A Conver­sa­tion with SK (video: skrót, „After­li­fe”, roz­mo­wa, pyta­nia i odpo­wie­dzi, całe spo­tka­nie)
– Figur­ki Car­rie (wer­sja z balu, wer­sja po balu)
– Mise­ry The Play (pla­kat)


Audy­cja Zku­ry #15 Halloweenowa
plik mp3 do ścią­gnię­cia (czas: 59 min 19 sek)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.