Wiadomości z Martwej Strefy – 010 – 02. 2012

W czter­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, tym razem z lek­kim opóź­nie­niem, kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lute­go 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (Grant: peł­na okład­ka, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 )
– Sava­nah Book Festi­val (fil­my: 01 | 02, zdję­cia)
– Ste­phen King: Uncol­lec­ted, Unpu­bli­shed (okład­ka)
– Mam­moth Book of Body Hor­ror (okład­ka)
– Road Rage (okład­ki: #2: wariant, tył warian­tu, mix warian­tów, zeszyt #4)
– Figur­ka Cre­ep­show (zdję­cia: 01 | 02)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.